USLUGENEKRETNINE

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU

Finansijsko upravljanje projektima u građevinarstvu

Potreba finansijskim upravljanjem projektima

Svaki građevinski investicioni projekat, stambeni ili poslovni ili hotel, je složen poduhvat-pravno, građevinski, finansijski, arhitektonski, izvođački, prodajno-marketinški. S druge strane, građevinski projekti obično traju po nekoliko godina od ideje do realizacije. Tokom tog vremena može doći do različitih promena (promena potražnje, cena, uslova finansiranja, zakonodavne promene itd) koje mogu različito da utiču na projekat, njegovu izvodljivost i isplativost. Svi elementi građevinskog investicionog projekta se prelamaju kroz njegove finansijske aspekte i mogu u manjoj ili većoj meri da utiču na njegovu isplativost. Zbog toga je kontinuirano finansijsko upravljanje (finansijski menadžment) projekta od izuzetne važnosti za uspešnost i profitabilnost projekta. Finansijsko upravljanje projektom se vrši od njegovog iniciranja pa sve do realizacije.

Naša usluge u upravljanju projektima

Mi nudimo brojne usluge finansijskog upravljanja projektom kako tokom njegovog planiranja tako i tokom njegove realizacije, tj. izgradnje stambenih, poslovnih i ugostiteljskih objekata:

 • Priprema studije isplativosti/biznis plana Projekta, odgovarajućih finansijskih modela, kreditnog zahteva za obezbeđenje kredita
 • Prezentacija ove dokumentacije unapred odabranim bankama radi dobijanja kredita, pregovori sa bankama do dobijanja kredita, o čemu više možete da pročitate ovde
 • Priprema procene direktnih (troškovi izgradnje) i indirektnih (troškovi finansiranja, marketinga, projektovanja, nadzora, takse i doprinosi, generalni i administrativni troškovi) rashoda – gruba u fazi odlučivanja o realizaciji projekat, konceptualna i preliminarna (na nivou idejnog projekta i projekta za izvođenje), budžetska za potrebe adekvatne alokacije sredstava tokom vremenskog perioda izgradnje i konačna procena rashoda radi utvrđivanja precizne procene isplativost projekta
 • Procena rezervi za nepredviđene situacije i dodatne troškove
 • Procena i upravljanje rizicima projekta kao što su povećanje cena materijala i radne snage, prekoračenje završetka, negativna tržišna kretanja (pad cena), pogoršanje uslova finansiranja i slično
 • Korekcija finansijskih planova (izvora finansiranja i korišćenje finansijskih sredstava) u skladu sa promenjenim uslovima poslovanja tokom izgradnje i realizacije projekta
 • Budžetiranje-priprema godišnjeg budžeta projekta i periodično mesečno budžetiranje i prognoziranje prihoda i rashoda projekta,
 • Ažuriranje biznis plana i finansijskog modela s vreme na vreme, uporedo sa razvojem projekta kao deo nadzora finansijskih performansi projekta (finansijski monitoring) radi efikasnog i adekvatnog korišćenja raspoloživih finansijskih sredstava za finansiranje projekta (uses of funds) ali i kao neophodna baza podataka i iskustva za naredne projekte investitora,
 • Pripreme finansijskih analiza i izveštaja finansijskih performansi projekata (mesečni ili tromesečni izveštaji) za direktore i vlasnike investitora u projekat
 • Upravljanje troškovima projekta u koordinaciji sa ostalim učesnicima na projektu-glavni izvođač radova, nadzor i menadžer projekta uz korišćenje adekvatnih softverskih rešenja, od osnovnih kao što je kombinacija MS Project/Excel do profesionalnih softverskih rešenja za praćenje troškova projekta,
 • Komunikacija i prepiska sa relevantnim učesnicima na projektu-banke (eksterni izvor finansiranja), glavni izvođač radova, menadžer projekta, marketing i prodaja, vlasnici i direktori privrednog društva. Takva prepiska mi kao konsultanti na projektu mogli da vodimo preko servera investitora sa email adresom preduzeća, na primer, [email protected] ili slično a ne sa adrese konsultantske firme tako da postoji unutrašnja koherentnost strukture tima koji radi na projektu
 • Prisustvo sastancima sa svim relevantnim učesnicima na projektu
 • Evaluacija ponuda za radove i materijale za projekat, pregovori i ugovaranja nabavke robe i usluga i praćenje izvršenja tih ugovora,
 • Uspostavljanje odgovarajućeg informacionog sistema projekta radi praćenja projekta ali i kooperacije „u oblaku“. Takav sistem bi omogućavao vlasnicima da u svakom trenutku imaju uvid u dešavanja i stanje na projektu 24h dnevno bez obzira gde se nalaze. Za rad na projektima u SEECAP-u koristimo Microsoft SharePoint i Microsoft Project online rešenja koji sami kreiramo i organizujem projektnu dokumentaciju kojoj imaju pristup („sharing“) interni i eksterni članovi tima sa odgovarajućim pravima privilegijama pristupa i na kojoj mogu da rade istovremeno u realnom vremenu. Drugi aspekt toga je korišćenje Microsoft Teams aplikacija i SharePoint project sajtova za čiju organizaciju i korišćenje imamo velika organizaciona i administrativna iskustva i ekspertizu
 • Saradnja sa i podrška računovođama (internim ili eksternim) u pripremi PDV prijava, poreskih prijava i slično
 • Korišćenje naprednih softverskih aplikacija u radu-pored MS Office aplikacija, naročito za prezentaciju nekretnina ili građevinskih lokacija koristimo Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator a Dreamweaver za internet prezentacije ili email marketing.