USLUGEMALA I SREDNJA PREDUZEĆA

PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Mala i srednja preduzeća

Jedan od glavnih problema svakog preduzetnika su izvori finansija kako za otpočinjanje poslovanja tako i za rast i razvoj već osnovanog malog ili srednjeg preduzeća. Tradicionalno preduzetnici su upućeni na komercijalne banke kao izvor kapitala. Zbog finansijske krize od 2008. banke su postale vrlo restriktivne u davanju kredita. Pored banaka, vlade ili međunarodne organizacije takođe nastoje da pomognu naročito mladim i inovativnim preduzećima kroz davanje donacija, subvencija, tehničke pomoći i na sličan način. Tako na primer međunarodne finansijske organizacije kao što su GfW, EBRD, EIF ili IFC preko domaćih banaka plasiraju povoljne kredite za razvoj MSP, Evropska unija je lansirala EU Horizont 2020 program. Pored ovih izvora finansiranja, preduzetnici imaju na raspolaganje i „klasične“ izvore finansiranja kao što su, pored pomenutog kreditnog kapitala, poslovni anđeli, venčer fondovi i investicioni fondovi.

Mi nudimo sledeće vrste podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima

 • Pripreme inicijalnih biznis planova i studija izvodljivosti za nove projekte
 • Ako se radi o inovacijama kao što su novi softveri, softverske platforme, tehničke inovacije, komunikacijska tehnologija, alternativni izvori energije i slično, pripremu programa i finansijskih projekcija za komercijalizaciju takve inovacije
 • Prezentacija poslovne i investicione mogućnosti različitim izvorima finansiranja–poslovnim anđelima, institucionalnim investitorima kao što su venture fondovi i drugim izvorima finansiranja u cilju dobijanja neophodnih sredstava za komercijalnu eksploataciju inovacije
 • Asistencija u dobijanju tehničke pomoći iz EBRD BAS ili EGP programa (EBRD je direktora SEECAP-a izabrao za konsultanta-finansijskog specijalistu za EGP program)
 • Priprema aplikacija i druge dokumentacije za dobijanje finansijske pomoći iz EU Horizont 2020 program kome je EU namenila budžet od €78,6 milijardi za period od 2014-2020
 • Kreditno i drugo finansiranje od strane međunarodnih finansijskih institucija kao što je EBRD, KfW, IFC i druge direktno ili preko domaćih banaka
 • Planiranje finansijskih potreba za rast i razvoj
 • Savetovanje u pribavljanju dužničkog i investicionog kapitala za rast i razvoj, pronalaženje strateških investitora ili finansijskih investitora za preduzeće, pripreme prezentacija za investitore
 • Prodaja ili kupovina preduzeća
 • Novi krediti ili refinansiranje postojećih kredita kod banaka u zemlji ili prekogranično finansiranje (cross border)
 • Analiza stepena zaduženosti i zavisnosti preduzeća od pojedinih izvora finansiranja sa ocenom sposobnosti otplate stečenih obaveza prema izvorima finansiranja
 • Kupovina franšize
 • Ocena boniteta preduzeća (analiza finansijskog poslovanja sa relevantnim pokazateljima radi sastavljanja boniteta preduzeća)
 • Due diligence
 • Strategija rasta i razvoja
 • Analiza finansijskih performansi
 • Procena vrednosti kapitala i imovine
 • Restrukturiranje i refinansiranje preduzeća
 • Dokumentarni akreditivi, garancije za dobro izvršenje posla (performance bond), faktoring, forfejting, prodaja potraživanja