USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Usluge restrukturiranja privrednog drušva

Pod restrukturiranjem se generalno podrazumevaju mere reorganizacije poslovanja privrednog društva u cilju njegovog uspešnijeg poslovanja. U mere restrukturiranja se podrazumevaju organizaciono restrukturiranje tima spajanja, pripajanja, preuzimanja između dva privredna društva ili konsolidacije između više privrednih društava, obično na nivou iste privredne grane — OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE.

Ponekad se pod restrukturiranjem podrazumeva izmena strukture finansijskih bilansih pozicija privrednog društva u cilju njegovog uspešnog poslovanja-prodaja imovine, prodaja dela preduzeća, dokapitalizacija, reprogramiranje finansijskih obaveza itd — FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE.

Restrukturiranje u užem smislu je ono koje se preduzima kada privredno društvo zapadne u finansijske poteškoće i ne može redovno da ispunjava svoje finansijske obaveze. Po ovom modelu restrukturiranje je najčešće i poznato u našoj praksi i još se naziva i finansijsko restrukturiranje ili reorganizacija.

Finansijsko restrukturiranje može biti:

 • Privatno, u direktnim pregovorima između dužnika i njegovih poverilaca i bez učešća suda i
 • Reorganizacija, u sklada za Glavom XI Zakona o stečaju uz sudsko posredovanje, pripremu UPPR i druge radnje koje ovaj Zakon nalaže i po proceduri koju ovaj Zakon kao i neki drugi propisi nalažu.

Mi nudimo široki spektar konsultantskih usluga u postupku restrukturiranja i reorganizacije dužnicima, bankama i drugim poveriocima, stečajnim upravnicima, skupštini ili odboru poverilaca, sudovima i drugim zainteresovanim licima.

Dužnicima–privrednim društvima nudimo sledeće usluge:

 • procena potrebe za restrukturiranjem, refinansiranjem ili reorganizacijom,
 • predlaganje mera reorganizacije–reprogramiranje duga, refinansiranje, dokapitalizacija, sell&leaseback, konverzija duga u ulog i druge izmene bilansa stanja privrednog društva,
 • analiza finansijskog poslovanja, analiza mogućnosti otplate dugova kroz finansijsko restrukturiranje, planiranje budućih novčanih tokova i otplata kredita, smanjenje troškova i povećanje prihoda,
 • restrukturiranje i reprogramiranje kredita i usklađivanje njihove dospelosti sa budućim novčanim tokovima privrednog društva i njegovom sposobnošću za otplatu tih kredita,
 • procena vrednosti preduzeća i/ili procena vrednosti imovine,
 • priprema dokumentacije za restrukturiranje ili reorganizaciju u skladu sa Zakonom o stečaju (Unapred pripremljeni program reorganizacije–UPPR),
 • podrška i savetovanje u pregovorima sa bankama i drugim poveriocima ili drugim zainteresovanim licima
 • podrška i asistencija u sprovođenju donetih mera restrukturiranja.

Bankama i drugim poveriocima nudimo usluge

 • ocene plana dužnika za restrukturiranje i/ili reorganizaciju,
 • realna procena dužnikovih sposobnosti za otplatu kredita tokom trajanja restrukturiranja,
 • procena vrednosti dužnika, procena vrednosti dužnikovih budućih novčanih tokova,
 • praćenje ispunjenja usvojenog plana reorganizacije od strane dužnika.