BLOG ČLANCI

STUDIJA ISPLATIVOSTI INVESTICIONOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA
Ovo je online verzija prezentacije "Studija isplativosti investicionog građevinskog projekta" prezentirana na BAB 2019. 15. novembra 2019.

Stanje tržišta nekretnina

Mi smo ranije uradili analizu tržišta nekretnina koju detaljnije možete da vidite ako kliknete ovde, ali za potrebe ove prezentacije, samo nekoliko važnih detalja

 • Vrednost tržišta nekretnina konstantno raste
 • Cene stambenih nekretnina takođe rastu u kontinuitetu nekoliko godina
 • Prinosi od investicionih nekretnina su stabilni, 8,5% od poslovnih prostora i 8% od maloprodaje
 • Prinosi u Beogradu su viši od većine glavnih gradova CIE

Prethodna dokumentacija za pripremu studije isplativosti

Istraživanje tržišta

 • Formalno ili neformalno, po tipu objekta i lokaciji – cene nekretnina, potražnja, dinamika prodaje ili zakupa itd
 • Radi se interno (stručne službe) ili eksterno (konsultanti)

Prethodna studija isplativosti-radi se na osnovu preliminarnih javnih i tržišnih podataka i iskustava

Proces obezbednjenja sredstava u izgradnji objekta
Proces obezbeđenja sredstava u izgradnji objekta
 • Uključuje informacije o lokacijama za novi objekata uključujući cene lokacija, urbanistički uslovi (PGR, PDR), rezultate istraživanja tržišta, idejni projekat i gruba procena građevinskih troškova, preliminarna procena prodajnih cena, uporedne analize, konkurencija i slično
 • Služi investitoru kao osnova za dalje razmatranje investiranja u projekat

Građevinska dokumentacija

 • Neophodno potrebno za dalji proces zatvaranja finansijske konstrukcije projekta
 • Važna za procenu
  • Građevinskih troškova
  • Potrebe za kapitalom i procene njegove strukture a time i izvori finansiranja
  • Ekonomske održivosti i finansijske isplativosti projekta
  • Projekcije finansijskih tokova (prihoda, rashoda itd)
 • Na bazi ove dokumentacije se priprema studija isplativosti i vrše sve dodatne analize i projekcije

Finansijsko modeliranje

Jedan od najvažnijih delova pripreme studije isplativosti projekta je njegovo finansijsko modeliranje. Finansijsko modeliranje je na matematici i finansijskim postulatima bazirano predviđanje budućih događaja u vezi sa pojedinačnom investicijom ili portfolijom investicija, projekcijom mogućnosti vraćanja uzetog kredita, sagledavanjem isplativosti ulaganja u novi projekat, projekcija izlaska investitora iz investicije i slično.
Finansijski modeli, koji se danas najčešće rade u Microsoft Excel programu, su nezaobilazno oruđe u gotovo svakoj finansijskoj odluci ili projektu. Primenjuju se za potrebe glavnog investitora, banaka i suinvestitora/sufinansijera.

Delovi finansijskog modela studije isplativosti:

 1. Prihodi od prodaje ili izdavanja budućeg projekta (buduća vrednost projekta)
 2. Troškovi pre izgradnje
  • Građevinska parcela-kupovina ili suinvestiranje „za kvadrate“, pravni, sudski i administrativni troškovi (PDR, parcelacija, preparcelacija itd), raseljavanje, geotehnički istražni radovi i slično
  • Projektovanje
  • Infrastruktura-interna na lokaciji i troškovi dovođenja neke infrastrukture na lokaciju
  • Priključci-javna preduzeća
  • Direkcija za gradsko građevinsko zemljište
  • Rušenje postojećih objekata i ostali troškovi privođenja građevinske parcele nameni
 3. Troškovi tokom izgradnje
 4. Prikaz finansijskog modela
  Prikaz finansijskog modela
  • Grubi građevinski radovi
  • Građevinsko-zanatski radovi
  • Instalaterski radovi
  • Nadzor
  • Upravljanje projektom
 5. Troškovi marketinga i prodaje
 6. Izvori finansiranja projekta, visina i dinamika troškova, S-krivulja u korelaciji sa gotovinskim tokovima i planom otplate kredita
 7. Projektno finansiranje-pretpostavke (LTC, LTV), visina i dinamika zaduživanja, način otplate itd
 8. Analize profitabilnosti i novčanih tokova relevantnih za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta
 9. Finansijki model glavna strana
  Finansijski model glavna strana
  • Budžetiranje sa analizom senzitivnosti i analizom prelomne tačke profitabilnosti projekta
  • Gotovinski tokovi-izvori prihoda u funkciji otplate kredita u vremenu i iznosima (dinamički model)-koeficijent sposobnosti otplate duga (DSCR), koeficijent sposobnosti izmirenja kamate (ICR) i druge analize
  • Prinos na uložena sredstava-NOI, gotovinska analiza (cash-on-cash)
  • ROE, ROI, ROA, IRR, Monte Carlo analiza
  • Provera modela korišćenjem finansijske statistike (verovatnoća, regresiona i korelaciona analiza), period povraćaja (payback period)
  • Ostali parametri (koeficijenti, racija) i statistika koja se koristi u finansiranju projekata
  • Projekcija bilansa uspeha, bilansa stanja i izveštaja o novčanim tokovima po godinama

Struktura i izvori kapitala

Analize investicionog projekta će pokazati optimalnu strukturu njegovog kapitala sa stanovišta njegove cene i rizika. Pored sopstvenog [investicionog] kapitala, investitor ima na raspolaganju sledeće finansijske instrumente:

 • eksterni investicioni kapital – dokapitalizacija, zajedničko ulaganje, privatni plasman, izdavanje akcija na berzi (videti opširnije u-„Projektno finansiranje nekretnina…“)
 • mezzanine i druge vrste hibridnog kapitala (videti opširnije u „Finansijski instrument mezzanine..“)
 • obveznice i privatni dužnički kapital (fondovi dužničkog kapitala)
 • bankarski kredit.

Mogući izvori eksternog kapitala su:

 • Zapadni investicioni i hedž fondovi
 • Kineski institucionalni investitori
 • Arapski državni i drugi fondovi i investitori
 • Komercijalne banke
 • Domaći individualni i institucionalni investitori—domaće štediše drže preko €15 milijardi u komercijalnim bankama, sigurni smo da bi štediše mogli da postanu i sufinansijeri u projektima investicione izgradnje poslovnih i stambmenih objekata ukoliko im se ponude adekvatni prinosi koji odgovaraju preuzetim rizicima (vidi opširnije o tome u „Projektno finansiranje nekretnina…“)

Ostala finansijska dokumentacija

Uobičajena polazna tačka u pripremi finansijske dokumentacije je već urađena studija isplativosti.
Za uspešno finansiranje novog projekta izuzetno je važno razumeti i analizirati sve njegove aspekte i u svim fazama-od kupovine lokacije za izgradnju, preko same izgradnje do marketinga i prodaje, jer su to svi važni za utvrđivanje sposobnosti otplate uzetih kredita i prinosa na uloženi investicioni kapital
Pored studije isplativosti, tipična dokumentacija za finansiranja investicionih projekata je:

 • Teaser-kraći dokumenat za slanje investitorima
 • Offering memorandum za investicioni kapital
 • Indikativni uslovi finansiranja sa biznis planom za kreditno/projektno finansiranje (banke)
 • Ugovor o čuvanje poslovne tajne
 • Due diligence lista sa dokumentacijom

Ova dokumentacija se priprema interno ili eksterno od strane finansijskog konsultanta koji će kasnije vršiti i marketing projekta investitorima i bankama.

Objavljeno ©SEECAP Konsalting doo

KONTAKTIRAJTE NAS ZA BILO KOJU OD NAŠIH USLUGA
ILI DA BI STE DOBIJALI NAŠE ČLANKE I SAOPŠTENJA DIREKTNO U VAŠ EMAIL INBOX